CENTRUM...Twój partner w nieruchomościach
Interaktywna mapa Elbląga:
Nieruchomości CENTRUM
ul. Giermków 4/2, Elbląg
biuro@centrum.elblag.pl
www.centrum.elblag.pl
tel: 55 236 23 10
kom: 603 678 559

godziny otwarcia biura:
pon-pt: 8.30 - 16
inne terminy - do uzgodn.
Jesteśmy członkiem:
 
  Elbląg.

 

Elbląg to piękne miasto, w którym warto zamieszkać. Elbląg to także coraz bardziej atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i lokowania inwestycji. Dobra baza szkolnictwa wyższego, bliskość od Trójmiasta i międzynarodowego portu lotniczego w Rębiechowie, rozbudowa portu elbląskiego, doskonała geolokalizacja na skrzyżowaniu tras Warszawa-Gdańsk oraz Berlin-Kaliningrad - wszystko to rokuje na dalszy dynamiczny rozwój miasta. Poniżej przedstawiamy przydatne informacje o naszym mieście.

    1. Galeria zdjęć Elbląga
    2.
Plan miasta Elbląg z wyszukiwarką ulic i nr budynków
    3.
 Gospodarka nieruchomościami
    4.
 Inwestowanie /przetargi
    5. Ulgi inwestycyjne
    6. Komunikacja

    7.
 Historia miasta
    8. Informacje ogólne

    9. Urzędy i instytucje w Elblągu
  10. Przydatne adresy www

 


GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

To, co przez wiele lat stanowiło uciążliwość dla mieszkańców Elbląga, stało się obecnie jego atutem. Znacząca ilość niezabudowanych lub prowizorycznie zabudowanych terenów komunalnych, położonych w centrum miasta, może stanowić atrakcyjną ofertę dla inwestorów krajowych i zagranicznych.

Elbląg ma bardzo korzystne położenie komunikacyjne. Leży na trasie drogi nr 7 Gdańsk – Warszawa w odległości ok. 60 km od Trójmiasta i ok. 50 km od granicy z Federacją Rosyjską. Położenie nad historycznie ukształtowaną drogą wodną z Berlina przez Noteć – Wartę – Nogat oraz Zalew Wiślany do Królewca oraz lądowe połączenia między Elblągiem a Kaliningradem sprawiają, że jest to miasto mogące stanowić polskie okno na duży rynek Rosji i republik bałtyckich. Dodatkowym atutem miasta jest posiadanie rozwiniętej i stale rozbudowywanej infrastruktury transportowej:

- portu rzeczno – morskiego,
- obwodnicy drogowej zapewniającej strawny transport poza miastem,
- nowego mostu drogowego, stanowiącego podstawę nowej trasy obwodnicy,
- lotniska sportowo – dyspozycyjnego,
- węzła kolejowego.

Wymienione atuty mogą decydować o skuteczności oferty przestrzennej Elbląga w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w produkcji i magazynowaniu, obsłudze turystyki i transportu. Geograficzne położenie Elbląga na styku Żuław i Wysoczyzny (Park Krajobrazowy) nad rzeką Elbląg, łączącą największy w Europie rezerwat ptaków (Drużno) z ciekawym zamkniętym akwenem morskim (Zalew Wiślany), w sąsiedztwie zespołów zabytkowych o światowej sławie (Malbork, Frombork, pochylnie Kanału Elbląskiego) może stać się impulsem rozwoju turystyki krajoznawczej, edukacyjnej i kwalifikowanej (trasa rowerowa, konie, narty, paralotnie, żeglarstwo, kajaki, sporty wodne). Potencjalnie najlepsze warunki dla tworzenia funkcji obsługi turystyki posiadają – w słabym obecnie stopniu wykorzystane – tereny portu morskiego Elbląg, a szczególnie Wyspa Spichrzów, Stare Miasto oraz rejon nowego mostu. Kolosalne znaczenie dla rekreacji i wypoczynku, a także dla rozszerzenia oferty budownictwa mieszkaniowego o ekologiczne osiedla podmiejskie ma sąsiedztwo atrakcyjnych krajobrazowo i klimatycznie terenów podmiejskich, położonych na stokach Wysoczyzny (Gęsia Góra, Góra Chrobrego, Dębica, Stagniewo, Bażantarnia, Dąbrowa, Las Jagodziński, Bielany, Krasny las, Modrzewina, Rubno, Próchnik, Nadbrzeże, Kamionek Wielki, Łęcze, Kadyny).

Do ograniczeń rozwoju miasta należy zaliczyć:

- Ochronę ustawową gruntów rolnych wysokich klas I-III), kosztowne posadowienie zabudowy, konieczność przystosowania terenu poprzez przebudowę systemu melioracji i realizację zabezpieczeń przeciwpowodziowych na obszarze Żuław.
- Ustawową ochronę lasów, ograniczenia wynikające z planu ochrony Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska, duże zróżnicowanie rzeźby terenu i warunków posadowienia na obszarze wysoczyznowym.
- Braki ważnych elementów miejskiej sieci drogowej, utrudniającej jej funkcjonowanie, m.in. miejskich obwodnic zachodniej i wschodniej, połączonych z noworealizowaną trasą mostową oraz małej obwodnicy centrum odciążającej ciąg ul. Hetmańskiej.
- Bariery infrastrukturalne rozwoju miasta w zakresie funkcjonowania zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę i gaz oraz odprowadzenia ścieków (dotyczy to zwłaszcza terenów położonych peryferyjnie, ale także intensyfikacji wykorzystania terenów centralnych).

do góry


INWESTOWANIE /PRZETARGI
 

Sposób i tryb przeprowadzania przetargów:

1. Przygotowanie nieruchomości pod względem formalno-prawnym;

2. Przygotowanie i podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie 
    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sporządzenia i ogłoszenia
    wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia; wykaz publikowany na
    okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu;

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej;

6. Ogłoszenie przetargu w prasie, w biuletynie informacji publicznej oraz
    publikacja ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w
    Elblągu;

7. Przeprowadzenie przetargu;


Publikowane ogłoszenie powinno zawierać:

- oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

- powierzchnię nieruchomości,

- opis nieruchomości,

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania,

- termin zagospodarowania nieruchomości,

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

- wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy,

- cenę nieruchomości,

- terminy wnoszenia opłat,

- zasady aktualizacji opłat,

- informację o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt1 i pkt2. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2000r. Nr 46, pozycja 543 ze zmianami)


Przebieg procedury przetargowej wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U., Nr 207, pozycja 2108).
 

Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg odbywa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu i jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Ogłoszenie o przetargu ustnym zawiera również informację o cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości, o wysokości wadium, terminie i miejscu jego wpłacenia oraz o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

Przetarg otwiera przewodniczący komisji przetargowej, przekazując uczestnikom informacje jak powyżej oraz podając do wiadomości imiona i nazwiska lub nazwy albo firmy osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone i które nie zostały dopuszczone do uczestnictwa w przetargu, wraz z uzasadnieniem. Informuje także uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Ważną okolicznością jest fakt, iż każdy uczestnik przetargu jest związany zaoferowaną przez siebie ceną do czasu, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

Przetarg wygrywa uczestnik, który w trakcie licytacji zaoferował najwyższą cenę nabycia. Podczas przetargu sporządzany jest protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy zbycia nieruchomości.

Przetarg ustny ograniczony

Procedurę przetargu ustnego ograniczonego stosuje się:

- do osób posiadających szczególne uprawnienia do nabycia nieruchomości,
  wynikające z ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
  nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2000r. Nr 46, pozycja 543 
  ze zmianami) lub z odrębnych ustaw,

- dla osób zamieszkałych lub mających siedzibę w danej miejscowości,
  gminie lub województwie,

- jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny,

- jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną
  liczbę osób.
 

Do przetargu ustnego ograniczonego stosuje się zasady z przetargu ustnego nieograniczonego oraz:

- w ogłoszeniu o przetargu podaje się informację, że przetarg jest
  ograniczony oraz rodzaj tych ograniczeń,

- osoby zamierzające wziąć udział w przetargu powinny złożyć dowody
  potwierdzające spełnienie ww. warunków w ciągu 7 dni przed wyznaczonym
  terminem przetargu,

- komisja przetargowa sprawdza i kwalifikuje osoby uprawnione do
  uczestnictwa w przetargu, następnie lista tych osób zostaje wywieszona nie
  później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.


Przetarg pisemny nieograniczony

W ogłoszeniu o przetargu pisemnym oprócz wymienionych wyżej informacji o nieruchomości powinny być zawarte następujące informacje:

- o ewentualnych obciążeniach nieruchomości,

- o warunkach, terminie i miejscu składania ofert,

- o terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu,

- o czasie i miejscu przetargu,

- o wysokości wadium, terminie i miejscu jego wpłacania,

- o sposobie ustalania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,

- pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy,

- zastrzeżenie, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Do obowiązków oferenta należy wpłacenie wadium oraz złożenie w terminie najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem swojej oferty, która powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest
  osoba prawna,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te
  warunki bez zastrzeżeń,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.


Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.

Przetarg składa się z dwóch części: jawnej oraz niejawnej. Przeprowadzany jest przez komisję przetargową w składzie co najmniej trzech osób. Część jawna odbywa się w obecności oferentów. W części tej przewodniczący komisji przetargowej przekazuje informacje oferentom zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz ustala liczbę otrzymanych ofert. Następnie komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza wpłacone wadia.

Złożone oferty są kwalifikowane do części niejawnej, o której terminie i miejscu informowani są oferenci. Na tym etapie oferenci mogą zgłaszać wyjaśnienia lub oświadczenia związane z przetargiem. Oferta może nie zostać zakwalifikowana do części niejawnej przetargu, jeśli:

- nie odpowiada warunkom przetargu,

- została zgłoszona po terminie,

- nie zawiera powyżej opisanych danych lub są one niekompletne,

- jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do treści, rzetelności danych, a także zawiera przeróbki i skreślenia.


W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy poszczególnych ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze zgłoszonych ofert. Przy wyborze oferty komisja kieruje się zaoferowaną ceną oraz innymi kryteriami ustalonymi w warunkach przetargu. W przypadku takiej samej atrakcyjności ofert komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny, o którym zawiadamia równorzędnych oferentów oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. Na tym etapie oferenci składają kolejne postąpienia ceny powyżej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, do chwili gdy nie ma dalszych postąpień cenowych mimo trzykrotnego wywołania. Z przetargu sporządza się protokół, w którym podaje się rozstrzygnięcie przetargu oraz uzasadnienie. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku.


Przetarg pisemny ograniczony

Przetarg ten przeprowadza się w sytuacji, kiedy warunki przetargowe mogą zostać spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. W tej sytuacji mają zastosowanie zasady przetargu pisemnego nieograniczonego, uzupełnione o następujące elementy:

- informację w ogłoszeniu o przetargu, że przetarg jest ograniczony oraz jaki
  jest rodzaj tych ograniczeń,

- komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe
  i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób
  zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, nie później niż
  1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu,

- przetarg może się odbyć chociażby zakwalifikowano do niego tylko jednego
  oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.


Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

Bez względu na formę przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego. Prezydent Miasta może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg. W przypadku wniesienia skargi właściwy organ (Wojewoda w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa lub Prezydent Miasta w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Gminy) wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.


Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez inwestorów zagranicznych


Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24.03.1920 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758).

Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:

- osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego,

- osoba prawna mająca siedzibę za granica,

- nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt. 1 lub
  2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem
  państw obcych;

- osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej
  mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana
  bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt. 1, 2 i 3.


W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną uważa się spółkę, w której osoby wymienione w pkt. 1 i 2 posiadają, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% kapitału zakładowego. Przystępując do przetargu na kupno lub użytkowanie wieczyste nieruchomości inwestor zagraniczny musi mieć zezwolenie na jej nabycie. Zezwolenie wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze decyzji administracyjnej, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych również za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wygranie przetargu nie gwarantuje automatycznie prawa do uzyskania zezwolenia ministra. Przed przystąpieniem do przetargu można otrzymać od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji tzw. promesę, czyli przyrzeczenie wydania zezwolenia na nabycie w razie wygrania przetargu. Promesa jest ważna 12 miesięcy od daty wydania. Zezwolenie podlega opłacie skarbowej, natomiast promesa nie wymaga takiej opłaty. Osoba zagraniczna nie musi mieć zezwolenia między innymi, gdy:

- nabywa dla siebie mieszkanie,

- mieszka w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na
  osiedlenie się,

- jest małżonkiem obywatela Polski i posiada kartę stałego pobytu na co
  najmniej 2 lata,

- jest uprawniona do dziedziczenia.


Zagraniczna osoba prawna nie musi mieć również zezwolenia, jeżeli na swoje cele statutowe zamierza nabyć na terenie miasta nieruchomość nie zabudowaną, o powierzchni nie większej niż 0,4 ha.


Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez osoby prawne powinien zawierać:

1) oznaczenia wnioskodawcy:

    a) w przypadku osoby fizycznej - obywatelstwo oraz adres zamieszkania,
    b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości   
        prawnej adres jej siedziby, przedmiot działalności, imiona i nazwiska
        członków zarządu, a także informacje dotyczące wspólników,
        udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem: w przypadku osoby
        fizycznej - imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania,
        a w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości
        prawnej - adresu jej siedziby, oraz procentowej ilości głosów
        posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu
        przez poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy;

2) oznaczenia nabywanej nieruchomości:

    a) w przypadku nieruchomości gruntowej - ulica, miejscowość, gmina i
        województwo, numer działki ewidencyjnej, powierzchnia w hektarach,
        numer księgi wieczystej oraz cechy zabudowy,
    b) w przypadku nieruchomości budynkowej - numer budynku, ulica,
        miejscowość, gmina i województwo,
    c) w przypadku lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności - numer
        budynku i lokalu, ulica, miejscowość, gmina i województwo,
        powierzchnia użytkowa lokalu w metrach kwadratowych oraz udział w
        nieruchomości wspólnej, na której usytuowany jest lokal;

3) oznaczenia zbywcy:

    a) w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania,
    b) w przypadku osoby prawnej - adres siedziby, wraz z przysługującym
        tytułem prawnym do zbywanej nieruchomości;

4) określenia rodzaju czynności prawnej nabycia nieruchomości;

5) uzasadnienia wskazującego, na jakie cele nieruchomość będzie
    wykorzystywana.


Oraz określić:

1) rodzaj inwestycji lub działalności gospodarczej, jaka ma być wykonywana
    na nabywanej nieruchomości;

2) pochodzenie środków finansowych na zakup nieruchomości.


Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

1) określające jego status prawny:

    a) w przypadku osoby fizycznej - odpis lub kopię dokumentu
        potwierdzającego tożsamość ze wskazaniem obywatelstwa, miejsca
        urodzenia oraz adresu zamieszkania, a jeżeli osoba ta prowadzi
        działalność gospodarczą - także wyciąg z odpowiedniego rejestru lub
        ewidencji,

    b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości
        prawnej - odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru;

2) określające nieruchomość:

    a) odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów,

    b) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,

    c) w przypadku gdy nabywana nieruchomość powstała w wyniku scalenia
        lub podziału - wykaz zmian gruntowych lub decyzja zatwierdzająca
        podział bądź scalenie nieruchomości,

    d) wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania
        przestrzennego, a w przypadku jego braku - z opracowanego studium;

3) oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz
    cudzoziemca, a w przypadku nabywania nieruchomości w wyniku procesu
    łączenia (podziału) spółek - uzgodniony plan połączenia (podziału) wraz z
    projektami uchwał o połączeniu (podziale) i projektem umowy lub statutu
    spółki przejmującej, wydzielonej lub nowo zawiązanej.

4) odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
    dla przedsiębiorcy, w którym cudzoziemiec pełni funkcję członka organu
    zarządzającego, lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej;

5) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że
    nabywca nie zalega z wpłatami należności budżetowych;

6) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
    stwierdzające, że nabywca nie zalega ze składkami na Fundusz
    Ubezpieczeń Społecznych.

7) Wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być złożone wraz z
    tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza  
    przysięgłego.


Wnioski o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości wraz z kompletem dokumentów należy składać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa , tel.: (022) 601-18-69, 601-18-70, fax (022) 848-97-81

Decyzja o warunkach zabudowy

Regulacja prawna:
• art. 59 – 67, art. 86 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r., z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz.1589 z 2003 r.),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.Nr 164, poz.1588 z 2003 r.),
• art. 32, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 57 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z 2001 z późniejszymi zmianami).
Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek inwestora.


Załatwienie sprawy: Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego – lokalizacja w Budynku C na parterze, wejście z bramy głównej gmachu urzędu, tel. sekr. 055 239-30-72, 73.


Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać:

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii
    mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej,
    przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
    obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru wokół
    wnioskowanej działki w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość
    frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie
    mniejszej jednak niż 50 m, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do
    inwestycji liniowych również w skali 1:2000,

2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
    a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu
        odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w
        zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu
        unieszkodliwiania odpadów,
    b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz
        charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym
        przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych,
        przedstawione w formie opisowej i graficznej,
    c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych
        inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia
        postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane
        charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

3) dokument potwierdzający, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu
    jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (wstępne umowy zawarte
    między właściwymi przedsiębiorstwami branżowymi a inwestorem),

4) raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, jeżeli jest on wymagany
    zgodnie z przepisami ochrony środowiska,

5) inne dokumenty wynikające ze specyfiki wnioskowanej inwestycji.


Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązkowo sporządza się raport, wnioskodawca może zwrócić się z zapytaniem do organu właściwego do wydania decyzji o określenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Do zapytania, o którym mowa wyżej należy dostarczyć informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
    dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
3) rodzaju technologii,
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
    surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6) rozwiązaniach chroniących środowisko,
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji
    lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.


Informacje zawierające dane wymienione powyżej są niezbędne przy stwierdzaniu przez organ o obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia i określeniu jednocześnie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opis procedury wymaganej wg obowiązujących przepisów prawa, związanej z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

1) Wniosek inwestora o wydanie decyzji
2) Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania.
3) Przeprowadzenie procedury z udziałem społeczeństwa w odniesieniu do
    inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w trybie ustawy
    Prawo ochrony środowisko:
    a) podanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w
    publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku i raporcie oddziaływania
    przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości składania uwag i wniosków
    w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, wskazując
    jednocześnie miejsce ich składania,
    b) możliwość przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, otwartej dla
    społeczeństwa,
    c) rozpatrzenie zgłoszonych uwag i wniosków do planowanej inwestycji
    oraz raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
4) Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji
    na środowisko w odniesieniu do inwestycji mogących znacząco
    oddziaływać na środowisko w trybie ustawy – Prawo ochrony środowisko:
    a) postanowienie w sprawie obowiązku sporządzenia i zakresu raportu,
    b) uzgodnienie z wojewodą i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem
        Sanitarnym– w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać
        na środowisko, wymagających obowiązkowo sporządzenia raportu,
    c) uzgodnienie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym dla
        miasta i powiatu Elbląg – w przypadku inwestycji mogących znacząco
        oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia
        raportu ustala się w drodze postanowienia.
5) Dokonanie analiz:
    a) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
        wynikających z przepisów odrębnych,
    b) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się
        realizację inwestycji.
6) Dokonanie analizy pozwalającej na określenie wymagań dotyczących
    nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i
    wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym
    gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy
    oraz intensywności wykorzystania terenu.
7) Dokonanie uzgodnień z organami administracji publicznej, wymienionymi
    w ustawach:
    a) wojewodą, marszałkiem województwa w zakresie zadań rządowych albo
        samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, w
        odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach
        miejscowych, które utraciły moc z końcem 2002r.
    b) wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i
        obiektów objętych ochroną konserwatorską,
    c) dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni – w odniesieniu do obszarów 
        pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
    d) właściwym organem administracji geologicznej – w odniesieniu do
        terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
    e) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych
        oraz melioracji wodnych, w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych
        na cele rolne i leśne, w rozumieniu przepisów o gospodarce
        nieruchomościami
     f) wojewódzkim konserwatorem przyrody działającym w imieniu
         wojewody – w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie
         przepisów o ochronie przyrody,
    g) właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do
        pasa drogowego,
    h) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu
        do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodno-
        prawnego, do wydania którego organem właściwym jest wojewoda.
        W/w uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania
        administracyjnego.
8) Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy przez
    osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo
    architektów.
9) Wydanie decyzji
10) Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przez podanie do publicznej wiadomości – rozumie się ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu, poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej organu właściwego do wydania decyzji. Od decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Opłata skarbowa:
- od podania - 5 zł
- od każdego załącznika do podania - 50 gr
- od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu –
  100zł
- od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  na rzecz innej osoby

Uwaga:
Nie podlegają opłacie skarbowej: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.


Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę

Regulacja prawna:
• art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207, poz.2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami),
• art. 32, 51 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).


Pozwolenie na budowę (rozbiórkę) organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje na wniosek zainteresowanego. Załatwienie sprawy: Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego - lokalizacja w Budynku C na parterze, wejście z bramy głównej gmachu urzędu, tel. sekr. 055 239-30-72, 73

Wniosek o pozwolenie na budowę powinien zawierać:

1) 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnymi na dzień opracowania projektu,

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3) decyzję o warunkach zabudowy bądź decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4) specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,

5) postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane,

6) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.


Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę powinien zawierać:

1) zgodę właściciela obiektu,

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego,

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,

6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,

7) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.


Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w myśl art. 35 ustawy organ sprawdza:

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacyjnej w przypadku braku miejscowego planu i wymaganiami ochrony środowiska,

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi

3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art.20 ust.1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art.12 ust.7

4) wykonanie – a w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzoną aktualnym na dzień opracowania projektu zaświadczeniem.


W odniesieniu do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), decyzję wydaje się w trybie art. 32 ust. 1 w/w ustawy, która stanowi, że przed wydaniem decyzji, organ administracji architektoniczno-budowlanej podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w formie obwieszczenia, w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Obwieszczenie to określa także termin 21 dni od daty ogłoszenia, w którym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie organu. Przepisy art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska obligują organ do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę organ zobowiązany jest zamieścić informację o wydanej decyzji w publicznie dostępnym wykazie w trybie art. 32 w/w ustawy. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wnioskodawca może zwrócić się z zapytaniem do organu, o określenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Do zapytania, o którym mowa wyżej, wnioskodawca zgodnie z art. 49 ust. 3 w/w ustawy zobowiązany jest dostarczyć informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,

6) rozwiązaniach chroniących środowisko,

7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.


Organ administracji architektoniczno-budowlanej po zasięgnięciu opinii właściwego organu ochrony środowiska, określa zakres raportu w formie postanowienia.

Od decyzji o pozwoleniu na budowę służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania. Po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego (Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

do góry


ULGI INWESTYCYJNE

Preferencje dla przedsiębiorców chcących podjąć działalność gospodarczą w Elblągu

I.  Udogodnienia formalno-prawne w pozyskaniu decyzji administracyjnych
    wymaganych dla prowadzenia inwestycji:

    – decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

    – pozwolenia na budowę


II. Zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Elbląga
    wynikające z obowiązującego prawa lokalnego stanowionego przez Radę 
    Miejską.
1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2004 r. dotyczą gruntów,
    budynków i budowli będących w posiadaniu:

    - podmiotów rozpoczynających w bieżącym roku nową działalność 
      gospodarczą,

    - bezrobotnych zarejestrowanych w tym roku w Powiatowym Urzędzie  
      Pracy niezależnie od tego czy podejmują działalność gospodarczą po raz
      pierwszy.

    Zwolnienie to dotyczy również nieruchomości nabytych przez podmiot w
    celu rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Zwolnienie
    nabyte w roku podatkowym 2003 – 2004 przysługuje przez okres pełnych
    12 miesięcy (zwolnienie to nie dotyczy nieruchomości nabytych na stacje
    paliw, działalność bankową i handlu o pow. pow. 1000 m2). Zwolnienia te
    proponowane będą inwestorom także w latach kolejnych

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres: 5 bądź 10 lat dotyczą 
    gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności
    gospodarczej będących w posiadaniu przedsiębiorców w przypadku:

    - nabycia na własność lub użytkowanie wieczyste bądź wydzierżawienia na
      okres powyżej 10 lat gruntów niezabudowanych na potrzeby prowadzonej
      działalności gospodarczej,

    - wzniesienia na tym gruncie nieruchomości budynkowej służącej
      prowadzeniu działalności gospodarczej,

    - zatrudnienia wymaganej liczby pracowników.

    Takie same preferencje przewidziano także dla gruntów, budynków i
    budowli nabytych w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym.

3. Zwolnienia z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zwolnienie z uiszczania tej opłaty dotyczy wszystkich przedsiębiorców rozpoczynających działalność po raz pierwszy.


III. Preferencje związane z podjęciem działalności w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Elbląg


Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Elbląg utworzona została Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. Obecnie Podstrefa obejmuje obszar o powierzchni 18,8678 ha położony pomiędzy ul. Mazurską a rzeką Elbląg; przy torach kolejowych łączących Elbląg z Braniewem. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje inwestorom pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Formy pomocy, to alternatywnie:

– pomoc z tytułu inwestycji – zwolnienie z podatku dochodowego do 50%
   poniesionych na terenie strefy nakładów inwestycyjnych (65% w przypadku
   małych i średnich przedsiębiorstw – z wyjątkiem prowadzących działalność
   w sektorze transportu),

– pomoc z tytułu zatrudnienia – zwolnienie z podatku dochodowego do 50%
   dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych na terenie strefy pracowników
   (65% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – z wyjątkiem
   prowadzących działalność w sektorze transportu).

W przypadku sektora motoryzacyjnego maksymalna intensywność pomocy wynosi 30%. Inwestor działający w strefie i korzystający z pomocy publicznej powinien:

– uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
   strefy,

– ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości nie mniej niż 100 tys. EURO, –
   prowadzić działalność gospodarczą na terenie strefy przez okres co
   najmniej 5 lat,

– zachować utworzone miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat.


Szczegółowe informacje na temat ulg i preferencji związanych z działalnością w Strefie zawarte są na stronie internetowej www.wmsse.com.pl

do góry


KOMUNIKACJA

Bezpośrednie połączenia kolejowe:
Gdańsk, Olsztyn, Malbork, Kaliningrad (Rosja)

Przez miasto przebiega linia kolejowa z Berlina do Kaliningradu (początki budowy w 1852 r.) oraz połączenie do Olsztyna i Braniewa.

Międzynarodowe porty lotnicze:
Gdańsk-Rębiechowo (odległość 70 km)

Lotniska lokalne:
Lotnisko sportowe o trawiastej nawierzchni w Elblągu
 
Ważniejsze połączenia drogowe:
Droga nr E-7 (S-7) (Warszawa-Gdańsk). Krzyżują się tu dwa ważne szlaki komunikacyjne: Gdańsk - Warszawa i Berlin - Kaliningrad.

Komunikacja miejska:

Komunikacja wodna:
Przejście morskie w Elblągu.
Przejście morskie we Fromborku dla jednostek wpływających na polską cześć Zalewu Wiślanego.
Port morski w Gdyni (odległość 90 km)
Port morski w Gdańsku (odległość 70 km)
Elbląg stanowi punkt wyjściowy drogi wodnej Kanału Elbląskiego: z Pojezierza Iławskiego do Zalewu Wiślanego

do góry


HISTORIA MIASTA
 

Początki miasta przypadają na rok 1237. Wówczas to nad brzegiem rzeki Elbląg Krzyżacy założyli zamek obronny. Wokół niego wyrosła osada handlowa. W 1246 roku otrzymała ona prawa miejskie, lubeckie. W Elblągu znajdowała się wówczas siedziba krajowych mistrzów Zakonu Krzyżackiego. W XIV wieku Elbląg był ważnym ośrodkiem portowym, należał do związku miast hanzeatyckich. O zamożności dawnych Elblążan świadczą wyniki prac wykopaliskowych, prowadzonych na Starym Mieście. Archeolodzy wydobywają tysiące wyrobów z bursztynu, ceramiki, szkła, metali itp. Są one dowodem na istnienie ożywionych kontaktów handlowych mieszkańców dawnego Elbląga m.in. z Niemcami, Skandynawią, Anglią, Niderlandami. Ważną datą w historii miasta było jego przystąpienie w 1440 roku, do Związku Pruskiego. Po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku Elblążanie złożyli hołd królowi Polskiemu Władysławowi Jagielle, ofiarowując mu zdobyty zamek krzyżacki. Jednakże dopiero po pokoju Toruńskimw1466 roku Elbląg wszedł w skład państwa polskiego. Miasto otrzymało liczne przywileje od królów polskich, stało się ważnym portem morskim. Wojny jakie przetoczyły się przez te tereny w XVI i XVII w przyniosły zarazy, grabieże i kontrybucje.

Po I rozbiorze Polski w 1772 roku Elbląg został wcielony do państwa pruskiego. Ożywienie miasta nastąpiło w XIX wieku. Elbląg znalazł się na szlaku kolejowym. Do eksploatacji przekazany został kanał Ostródzko-Elbląski. Powstały zakłady, m.in. browar, fabryka cygar, lokomotyw i samochodów. Szczególne znaczenie dla miasta miała jednak stocznia, założona przez Ferdynanda Schichau. W Elblągu budowano m.in. torpedowce, łodzie podwodne i lokomotywy.

W 1945 roku miasto wróciło do Polski. Wskutek działań wojennych Elbląg został zniszczony w około 65 proc. Szczególnie ucierpiało Stare Miasto. Zabytkowe kamieniczki legły w gruzach. Inne, uszkodzone, rozebrano. Większość dotychczasowych Elblążan opuściła miasto. Trud odbudowy przejęli przesiedleńcy. W ciągu minionych lat powstały nowe zakłady pracy i osiedla mieszkaniowe. Dzięki inicjatywie władz miasta doszło do utworzenia w 1998 roku Euroregionu Baltic. Jednego z największych euroregionów Europy, którego Elbląg jest członkiem.

do góry


INFORMACJE OGÓLNE

Liczba mieszkańców 127,954 w tym: kobiety: 66,575 mężczyźni: 61,379
Ilość zarejestrowanych pojazdów 44,698 włączając: - samochody osobowe 29,902
Ilość hoteli 11 włączając: -hotele trzygwiazdkowe 5 -hotele dwugwiazdkowe 2 Miejsca noclegowe 1,200


Położenie:

19°24' E - 54°10' N
Północna Polska województwo warmińsko - mazurskie ok. 70 km od Gdańska, ok. 120 km od Olsztyna Nad Kanałem Elbląskim ( Rzeką Elbląg) i jeziorem Drużno

Powierzchnia:
Całkowita powierzchnia miasta 7,952 ha w tym:
 - tereny zurbanizowane 1,975 ha
 - lasy i parki 1,989 ha
 - tereny uprawne 2,726 ha
 - woda 102 ha
 - inne 1,021 ha
 

do góry


URZĘDY I INSTYTUCJE W ELBLĄGU
dane kontaktowe wg stanu na 01.08.2007

Komenda Miejska Policji Filia
ul. Królewiecka 106, 82-300 Elbląg
tel. (055) 230 12 13

Komenda Miejska Policji III Rewir Dzielnicowych
al. Grunwaldzka 89a, 82-300 Elbląg
tel. (055) 230 15 32

Państwowa Straż Pożarna
ul. Gen.J.Bema 17, 82-300 Elbląg
tel. (055) 233 73 53

Straż Miejska
ul. Kosynierów Gdyńskich 26, 82-300 Elbląg
tel. (055) 239 30 34

Urząd Miejski
 ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
tel. (055) 235 35 36

Urząd Miejski-Wydział Finansowy-Referat Świadczeń Finansowych
ul. Winna 9, 82-300 Elbląg tel. (055) 230 60 58

Urząd Gminy
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
tel. (055) 234 18 84

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Delegatura
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
tel. (055) 233 70 01

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Biuro Regionalne
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
tel. (055) 233 75 74

Urząd Celny
ul. Warszawska 129a, 82-300 Elbląg
tel. (055) 232 58 74

Urząd Skarbowy
ul. Mickiewicza 43, 82-300 Elbląg
tel. (055) 233 71 77

Izba Skarbowa
ul. Plac Jagiellończyka 5, 82-300 Elbląg
tel. (055) 234 71 75

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Filia
ul. Bema 54, 82-300 Elbląg
tel. (055) 236 03 60

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg
tel. (055) 642 99 33, (055) 233 66 61 

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy
ul. Garbary 30, 82-300 Elbląg
tel. (055) 232 56 61

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Oddział w Elblągu
ul. Teatralna 4, 82-300 Elbląg
tel. (055) 641 92 00

Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A.
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
tel. (055) 232 46 99

Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych " Na Zycie"
ul. 1-ego Maja 56, 82-300 Elbląg
tel. (055) 235 15 22

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Delegatura
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
tel. (055) 232 70 80

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg
tel. (055) 232 74 31

Inspekcja Handlowa
ul. Hetmańska 31, 82-300 Elbląg
tel. (055) 641 78 80

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Oddział
al. Grunwaldzka 2 bl. B 14/f, 82-300 Elbląg
tel. (055) 239 75 91

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg
ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg
tel. (055) 230 85 44, (055) 230 85 31, (055) 230 85 38

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego Oddział przy Sądzie Rejonowym
ul. Płk. Dąbka 8/12, 82-300 Elbląg
tel. (055) 611 22 30

Sąd Okręgowy
pl. Konstytucji 1, 82-300 Elbląg
tel. (055) 611 22 00

Sąd Rejonowy
pl. Konstytucji 1, 82-300 Elbląg
tel. (055) 611 22 10

Prokuratura Okręgowa
bul. Zygmunta Augusta 13, 82-300 Elbląg
tel. (055) 239 41 30

Prokuratura Rejonowa
ul. Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg
tel. (055) 232 73 28

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa
ul. Królewiecka 167, 82-300 Elbląg
tel. (055) 234 57 77

do góry


PRZYDATNE ADRESY WWW
 

do góry

 
Wstecz
 

 

 
 
 
 
Polecane oferty
Dom bliźniak na Sprzedaż Elbląg, ul. Moniuszki
Powierzchnia: 98.78 m2
Cena: 799 000 PLN
Mieszkanie na Sprzedaż Elbląg, ul. Trybunalska
Powierzchnia: 40 m2
Cena: 259 000 PLN
Mieszkanie na Sprzedaż Elbląg, ul. 12-go Lutego
Powierzchnia: 71.2 m2
Cena: 390 000 PLN
Jesteś gościem: 20166733
Dom mieszkanie Elbląg
 ::  Copyright © 2015 Biuro posrednictwa nieruchomosci  
CENTRUM
, Elbląg  :: 
Strony partnerskie
  :: Wykonanie   MBS Systems, Powered by: GaleoGrupa.pl
  ::