Biuro Nieruchomości Centrum ... Twój wymarzony dom, mieszkanie, działka ...
Interaktywna mapa Elbląga:
Nieruchomości CENTRUM
ul. Giermków 4/2, Elbląg
biuro@centrum.elblag.pl
www.centrum.elblag.pl
tel: 55 236 23 10
kom: 603 678 559

godziny otwarcia biura:
pon-pt: 8.30 - 16
inne terminy - do uzgodn.
Jesteśmy członkiem:
 
Karta Praw Klienta Pośrednika   Karta Praw Klienta.

 

15 października 2007 biuro nieruchomości Centrum uzyskało licencję do posługiwania się tytułem "Stosujemy Kartę Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami". 


Czym jest Karta Praw Klienta Pośrednika?

W dniu 17 listopada 2006 roku na konferencji prasowej, zwołanej podczas XII Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oficjalnie wprowadzono Kartę Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami, dokument określający najwyższe standardy świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Kongres PFRN zdominowała dyskusja o jakości usług i standardach pracy pośredników. Poza Kartą Praw Klienta Pośrednika PFRN wprowadziła także Kartę Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości. Jak wyjaśnił Tomasz Labiedź, członek zarządu PFRN, celem tego nowatorskiego projektu było zebranie i opisanie obowiązków pośredników i zarządców nieruchomości zrzeszonych w PFRN, tak aby Klient wiedział z jakich praw może skorzystać. Jego zdaniem, podpisanie kart to kolejny krok w celu wykluczenia nieuczciwych i nieprofesjonalnych działań, które nadal praktykowane są na rynku nieruchomości. Pierwsze agencje nieruchomości przyjęły kartę 13 grudnia 2006 podczas VI warszawskiej Konferencji Rynku Nieruchomości, w trakcie której obecni byli m.in. Prezydent PFRN, Pan Aleksander Scheller, Minister Andrzej Aumiller, Minister Piotr Styczeń, oraz liczni przedstawiciele mediów.


Karta w skrócie

Co w skrócie wynika z karty praw klienta? Przede wszystkim pośrednik, który podpisał kartę praw klienta zobowiązuje się dostarczyć swojemu zleceniodawcy wszystkie istotne informacje, realnie ocenić możliwość zrealizowania kontraktu, zapewnić profesjonalny marketing nieruchomości oraz korzystać z systemu wymiany ofert między pośrednikami. Klient ma prawo, m.in. do informacji o zakresie odpowiedzialności cywilnej pośrednika za ewentualne szkody. Pośrednik który przyjął kartę ma również obowiązek wystawiania faktur za czynności pośrednictwa wynikające z umowy. Zapisy karty dają klientowi dodatkową gwarancję, ze będzie miał do czynienia z rzetelnym pośrednikiem. Pośrednik który uzyska kartę musi stosować standardy określone w Karcie, poddając się w całości i bez zastrzeżeń rygorom wynikającym z regulaminu Karty. Aby ubiegać się o przyznanie Karty biuro nieruchomości musi być także członkiem stowarzyszenia zrzeszonego w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i zatrudniać licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami. Klienci często nie mają świadomości, czego mogą od nas oczekiwać, co mieści się w standardzie działań biur obrotu nieruchomościami. Przyjęcie Karty Praw Klienta nie jest obligatoryjne, ale z pewnością każda firma, która zechce to zastosować z pewnością będzie się wyróżniała na rynku. Jakie Korzyści odniesie Klient korzystający z usługi świadczonej w ramach „Karty Praw Klienta”? Korzyści z zatrudnienia profesjonalisty jest wiele, jednak najważniejsze jest to, że to tylko skorzystanie z pełni praw umożliwi Klientowi zrealizowanie jego celu, oraz sprawi, że nie sprzeda on swojej nieruchomości zbyt tanio, i nie kupi zbyt drogo. Należy pamiętać, że fachowiec pracujący na rynku nieruchomości posiada wiedzę, techniki i profesjonalne narzędzia ułatwiające sprawne i korzystne dla Klienta przeprowadzenie transakcji. Zatrudniony przez Zleceniodawcę Pośrednik będzie mógł zastosować wszystkie dostępne mu techniki i narzędzia tylko wtedy, gdy Klient udzieli mu prawa wyłącznej reprezentacji. Gdy Klient tego nie zrobi, to sam pozbawia się prawa do jawnego i profesjonalnego marketingu swoich ofert i znacznie ogranicza możliwość przeprowadzenia transakcji zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Korzystając ze swoich praw dostanie lepszą usługę! Z kolei dla biur pośrednictwa wprowadzenie takiego dokumentu oznacza z pewnością uwiarygodnienie swojej pracy. Jest to czytelny komunikat – chce być profesjonalistą, jestem przejrzysty, nie mam nic do ukrycia. Jest to również element budowania wizerunku firmy wrażliwej na potrzeby klientów.


Zapisy Karty Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

Karta Praw Klienta rozpoczyna preambuła, która określa status zawodu pośrednika i właściwe relacje między pośrednikiem i klientem. Dowiadujemy się z niej, że „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami to wykształcony, stale podnoszący swoje kwalifikacje i pilnie śledzący trendy rynkowe profesjonalista, którego umiejętności i wiedza umożliwiają Klientowi wyniesienie oczekiwanej przez niego korzyści z zawartej transakcji obrotu nieruchomością.” Kolejny zapis Karty stanowi iż: „Pośrednik jest zobowiązany podpisać z Klientem umowę pośrednictwa ; poprzez podpisanie umowy Klient staje się Zamawiającym i podlega ochronie prawnej”. Wydaje się również, że każdy kto przychodzi do agencji nieruchomości wie, że warunkiem rozpoczęcia współpracy jest podpisanie umowy pośrednictwa, ponieważ od tej chwili podlega ochronie prawnej jako Zamawiający. Jednak praktyka wygląda różnie. Zdarzają się firmy, które zawierają umowę na pięć minut przed pojawieniem się w lokalu ewentualnego kupującego, a samą ofertę zdobywają często w niedozwolony sposób.

W dalszej części Karty znajdują się zapisy stwierdzające, m.in. ze tytuł zawodowy Pośrednik w obrocie nieruchomościami jest wpisany do Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami i podlega ochronnie prawnej.

Klient ma prawo być obsługiwanym przez Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami, który:

 • dołożył starań aby dokładnie poznać i zrozumieć potrzeby i cele działania swojego zleceniodawcy;

 • reprezentuje interesy zleceniodawcy;

 • doskonale zna rynek nieruchomości i trendy dotyczące sprzedawanej lub poszukiwanej przez zleceniodawcę nieruchomości;

 • dostarcza Klientowi wszystkich istotnych informacji, mających wpływ na możliwość osiągnięcia zamierzonego celu Klienta;

 • realnie ocenia możliwość zrealizowania usługi pośrednictwa;

 • zapewni nieruchomościom klienta profesjonalny marketing;

 • przy sprzedaży /poszukiwaniu nieruchomości korzysta z systemów wymiany ofert pomiędzy Pośrednikami;

 • stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Klient ma prawo otrzymania wyczerpującej informacji o:

 • pośredniku odpowiedzialnym zawodowo za wykonanie zobowiązania zawartego w umowie o pośrednictwo;

 • zakresie odpowiedzialności cywilnej pośrednika i przedsiębiorcy za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;

 • zakresie udzielonych pełnomocnictw - w związku z tym, że pośrednik często zatrudnia pomocników, tzw. asystentów, w przypadku skierowania ich do obsługi klientów, musi precyzyjnie poinformować klienta o zakresie pełnomocnictw im udzielonych. Mówiąc prościej - klient musi wiedzieć, kto go obsługuje i na jakich zasadach.

Po zakończeniu transakcji, Klient ma w każdym wypadku prawo żądać wystawienia faktury za wykonane czynności pośrednika wynikające z umowy pośrednictwa.


Regulamin stosowania Karty Praw Klienta

§ 1. Karta Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami, zwana dalej „Kartą”, jest dokumentem określającym najwyższe standardy świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. dobrowolnym. Podmiot (biuro nieruchomości) będący członkiem stowarzyszenia zrzeszonego w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, zatrudniający licencjonowanych pośredników obrocie nieruchomościami będący członkami stowarzyszenia zrzeszonego w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, może dobrowolnie wyrazić zgodę na stosowanie standardów określonych w Karcie, poddając się w całości i bez zastrzeżeń rygorom wynikającym z treści Karty oraz niniejszego regulaminu.

§ 2. Treść Karty, w tym jej tytuł podlega ochronie prawnej. Wszelkie prawa do Karty, w tym prawo zezwalania na korzystanie z Karty, przysługuje wyłącznie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (dalej: „PFRN”). Karta nie może być w żaden sposób modyfikowana (zarówno z zakresie formy, jak i treści) przez podmioty, które na mocy niniejszego regulaminu uzyskały prawo do korzystania z Karty.

§ 3. Podmiot, który zamierza przyjąć Kartę do stosowania, składa drogą elektroniczną do biura PFRN wniosek o jej nadanie. Biuro weryfikuje wniosek i wpisuje podmiot do Rejestru Użytkowników Karty Praw Klienta Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (dalej „Rejestr”). Karta podpisana przez Prezydenta PFRN jest przesyłana drogą elektroniczną pod adres tego podmiotu. W przypadku wątpliwości co do złożonego przez podmiot wniosku, biuro PFRN przedstawia sprawę zarządowi PFRN, który podejmuje ostateczną decyzję o nadaniu lub odmowie nadania Karty Praw Klienta.

§ 4. Podmiot, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzyskał prawo do korzystania z Karty jest uprawniony do podawania do publicznej wiadomości (w dowolnej formie i w dowolnych środkach masowego przekazu) faktu uzyskania uprawnień do korzystania z Karty oraz informacji o stosowaniu w prowadzonej działalności postanowień Karty.

§ 5. Kartę mają prawo stosować w swojej działalności podmioty, które są wpisane do Rejestru. Rejestr jest jawny. Rejestr będzie zamieszczony na stronie internetowej PFRN.

§ 6. Skargi składane do PFRN na podmiot, który uzyskał prawo do korzystania z Karty, będzie rozpatrywać zarząd PFRN. Zarząd PFRN jest również uprawniony do wszczęcia z własnej inicjatywy postępowania w sprawie podmiotu, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu (w tym utracił przymioty wskazane w § 1 regulaminu) lub Karty. W przypadkach dających podstawy do uznania, iż doszło do naruszenia postanowień Karty lub niniejszego regulaminu, zarząd PFRN będzie kierować skargi do Komisji Etyki. Komisja Etyki w trakcie rozpatrywania skargi będzie zobowiązana do zbadania sprawy w siedzibie PFRN lub podmiotu, którego skarga dotyczy. Komisja Etyki po rozpatrzeniu skargi, złoży wnioski do zarządu PFRN, który podejmie uchwałę zwykłą większością głosów w sprawie skargi. Uchwała może dotyczyć:
• utrzymania prawa stosowania Karty przez dany podmiot,
• ostrzeżenia dla danego podmiotu,
• odebrania prawa stosowania Karty przez dany podmiot, z wykreśleniem z Rejestru, przy czym w takim też przypadku Zarząd PFRN może również podjąć uchwałę w przedmiocie podania powyższego faktu do publicznej wiadomości.

§ 7. PFRN zastrzega prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu, jak również treści i formy Karty. O każdorazowej zmianie w powyższym zakresie, Zarząd PFRN poinformuje zainteresowane podmioty.

 
 
Wstecz

 
Polecane oferty
Dom bliźniak na Sprzedaż Elbląg, ul. Moniuszki
Powierzchnia: 98.78 m2
Cena: 799 000 PLN
Mieszkanie na Sprzedaż Elbląg, ul. Trybunalska
Powierzchnia: 40 m2
Cena: 259 000 PLN
Mieszkanie na Sprzedaż Elbląg, ul. 12-go Lutego
Powierzchnia: 71.2 m2
Cena: 390 000 PLN
Jesteś gościem: 20166815
Dom mieszkanie Elbląg
 ::  Copyright © 2015 Biuro posrednictwa nieruchomosci  
CENTRUM
, Elbląg  :: 
Strony partnerskie
  :: Wykonanie   MBS Systems, Powered by: GaleoGrupa.pl
  ::