CENTRUM...Twój partner w nieruchomościach
Interaktywna mapa Elbląga:
Nieruchomości CENTRUM
ul. Giermków 4/2, Elbląg
biuro@centrum.elblag.pl
www.centrum.elblag.pl
tel: 55 236 23 10
kom: 603 678 559

godziny otwarcia biura:
pon-pt: 8.30 - 16
inne terminy - do uzgodn.
Jesteśmy członkiem:
 
  Koszty transakcji..

 

Należy pamiętać, że nabywając nieruchomość cena, którą zaoferowano nie jest równoznaczna ze wszystkimi kosztami, które wiążą się z jej nabyciem. Udostępniamy poniżej kalkulator obliczający orientacyjną wartość dodatkowych opłat niezbędnych do przeniesienia własności.

Postanowiliśmy również nieco szerzej omówić poszczególne kategorie kosztów towarzyszących transakcjom na rynku nieruchomości. Mamy nadzieję że poniższy artykuł okaże się dla Państwa pomocny.


PODATKI I OPŁATY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
(20.07.2007)
 

Na koszty okołotransakcyjne składają się:

    1.
Wynagrodzenie notariusza
    2. Wypisy aktu notarialnego
    3.
 Podatek od czynności cywilnoprawnych
    4.
 Koszty wpisu do księgi wieczystej i jej założenia
    5. Podatek dochodowy od sprzedaży

    6.
 Wynagrodzenie biur nieruchomości
    7. Dodatkowe wydatki

 


OPŁATA /TAKSA NOTARIALNA

Umowa sprzedaży nieruchomości pod rygorem nieważności musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Maksymalne wynagrodzenie notariusza ustala się w zależności od wartości nieruchomości:
 
do 3.000zł  100zł
3.001zł do 10.000zł  100zł + 3%od nadwyżki pow 3.000zł
10.001zł do 30.000zł  310zł + 2%od nadwyżki pow 10.000zł
30.001zł do 60.000zł  710zł + 1%od nadwyżki pow 30.000zł
60.001zł do 1mln zł  1.010zł + 0,5%od nadwyżki pow 60.000zł
pow 1mln zł

 5.710zł + 0,25%od nadwyżki pow 1mln zł, nie
więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Monitorze Polskim przez prezesa GUS

Gdy przedmiot czynności notarialnej stanowi własność hipoteczną notariusz pobiera całość taksy notarialnej. Taksa notarialna jest natomiast o połowę niższa w przypadku:

 • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

 • spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego,

 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 • umowy zobowiązującej, zawartej pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,

 • umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,

 • umowy sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

 • umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających,

 • umowy zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591),

 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

 • umowy przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową, - umowy przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

 • ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego na działalność.

W przypadku zawierania notarialnej umowy przedwstępnej, dotyczącej sprzedaży nieruchomości, a więc zobowiązującej strony do zawarcia w przyszłości umowy końcowej, opłata notarialna wynosi 1/2 taksy notarialnej przewidzianej dla aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Zawsze warto uzgodnić z Notariuszem opłaty notarialne w przypadku wykonania dwóch umów w formie aktu notarialnego: przedwstępnej i końcowej sprzedaży, dotyczących tej samej nieruchomości.

Do taksy notarialnej należy doliczyć 22% podatku VAT. Przy umowie sprzedaży podatek ten płaci kupujący (do końca 2006 roku mógł płacić kupujący, sprzedający lub solidarnie dwie osoby), a przy umowie zamiany - strony umowy. Dodatkowym kosztem są także wypisy aktu notarialnego. Stawki podane w taksie są maksymalne, czyli notariusz ma możliwość obniżenia swojego wynagrodzenia i dlatego warto jest się targować.

Inne koszty notarialne:

 • wniosek o założenie księgi wieczystej, a także za wpis do niej swoich praw kosztuje 200zł. Do tej kwoty należy doliczyć 22% VAT. W sumie więc wniosek kosztuje 244zł;;

 • zrzeczenie się własności nieruchomości - 40zł;

 • udzielenie komuś notarialnie pełnomocnictwa - 30zł;

 • sporządzenie testamentu - 50zł;

 • odwołanie testamentu - 30zł;

 • majątkowa umowa małżeńska - 400zł;

 • oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku - 20zł;

 • wypisy aktu notarialnego - koszt opisany poniżej.

do góry


WYPISY AKTU NOTARIALNEGO

Podpisany akt notarialny zachowuje notariusz w kancelarii notarialnej, natomiast strony transakcji otrzymują (kupują) wypisy z aktu. Wypis jest dosłownym powtórzeniem oryginału, nie zawiera jednak poprawek dokonanych na oryginale. W nagłówku zaznacza się, że dokument jest wypisem, a na końcu, komu i kiedy go wydano. Wypis wydaje się pod osobnym numerem repertorium i z datą jego wydania (nie zawsze pokrywa się ona z datą sporządzenia aktu notarialnego). Koszt wypisu wynosi obecnie 6zł + VAT za każdą rozpoczętą stronę. Jeden wypis liczy od kilku do kilkunastu stron.
Zazwyczaj potrzebnych jest 5 wypisów
:

 • po jednym dla stron transakcji: kupującej i sprzedającej,

 • jeden do urzędu skarbowego,

 • przy mieszkaniu (domu) hipotecznym – jeden wypis do ksiąg wieczystych oraz jeden do starostwa powiatowego,

 • umowy zobowiązującej, zawartej pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,

 • przy mieszkaniu (domu) spółdzielczym – jeden wypis do spółdzielni i dodatkowo do ksiąg wieczystych, o ile księga jest prowadzona lub będzie ustanawiana.

W sumie za pięć egzemplarzy wypisów płaci się zazwyczaj ok. 250-350zł.

do góryPODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Podatek ten płacimy w przypadku, gdy:
 • kupujemy nieruchomości z rynku wtórnego,

 • gdy deweloper, od którego kupujemy nieruchomość nie jest płatnikiem podatku VAT.

Polskie prawo zwalnia zatem z obowiązku płacenia podatku od czynności cywilnoprawnej, jeżeli "przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług”.
Od 1 stycznia 2007 obowiązek zapłaty tego podatku przy sprzedaży nieruchomości spoczywa na kupującym. Niezależnie od postanowień umowy, urząd skarbowy może wydać decyzję określającą wysokość należnego podatku od kupującego.
Podstawę obliczenia tej opłaty przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilno-prawnej określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, z dania dokonania tej czynności, bez odliczania przejętych przez nabywcę długów i ciężarów. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży nieruchomości, sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz w sprzedaży pozostałych praw majątkowych, w tym spółdzielczych praw zbywalnych - wynosi 2% ceny sprzedawanej nieruchomości.
Obowiązek zapłacenia podatku powstaje w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Notariusz musi pobrać podatek i wpłacić go do urzędu skarbowego. Podstawą obliczenia podatku jest wartość rynkowa nieruchomości (ujawniona w akcie notarialnym) lub prawa majątkowego (użytkowania wieczystego działki lub spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania lub lokalu użytkowego). Od tej zasady są jednak wyjątki

 1. Przy umowie zamiany lokalu mieszkalnego, do którego masz prawo odrębnej własności lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na inny lokal lub prawo do lokalu, podstawę opodatkowania stanowi różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub prawa do lokali,

 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych płacimy również od ustanowienia hipoteki i w takim wypadku podstawę opodatkowania stanowi kwota zabezpieczonej wierzytelności. Stawki podatku od ustanowienia hipoteki wynoszą: na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1 %; na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł.

Nie zapłacisz podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli np.: kupisz gospodarstwo rolne lub takie gospodarstwo dostaniesz w wyniku umowy o dział spadku czy zniesienia współwłasności bądź dożywocia; zamienisz się mieszkaniem lub budynkiem mieszkalnym czy jego częścią (np. domem jednorodzinnym bądź połową bliźniaka) z kimś z najbliższej rodziny (z I grupy podatkowej).

Opłata naliczana jest przez notariusza i płatna w kancelarii w dniu aktu notarialnego, dalej notariusz dokonuje wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Nie warto zaniżać ceny sprzedaży tylko pop to, aby zapłacić mniejszy podatek. Urząd Skarbowy ma 5 lat, by zakwestionować wartość transakcji jako nierynkową i żądać dopłaty należnego podatku. Dodatkowo urząd skarbowy w takim wypadku obciąży cię odsetkami za zwłokę! Możesz oczywiście upierać się przy swoim, że za mieszkanie (dom, lokal, działkę) zapłaciłeś tyle, ile wpisano w umowie i ani grosza więcej. Fiskus powoła wtedy biegłego rzeczoznawcę do wyceny. Od decyzji urzędu możesz odwołać się do izby skarbowej, a gdy to nie pomoże - do NSA. Kupując zatem nieruchomość na rynku wtórnym po bardzo okazyjnej cenie warto przykładowo zaznaczyć w akcie notarialnym iż nabywane mieszkanie czy dom wymaga generalnego remontu a następnie dokładnie sfotografować ów stan (szczególnie pokazując np. zacieki, pęknięcia, łazienkę bez glazury itp). Nasze biuro w interesie swoich klientów również przechowuje dokumentację zdjęciową zrealizowanych transakcji więc w przypadku gdybyście Państwo zapomnieli tego dokonać samemu, możecie się zwrócić o pomoc do nas. 
W myśl art. 2 pkt 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT) lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

do góry


OPŁATA SĄDOWA ZA WPIS I ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Każda nieruchomość powinna mieć swoją metrykę, czyli założoną księgę wieczystą, do której wpisuje się jej kolejnych właścicieli, a także zgłasza się tam roszczenia, służebności i hipoteki. Księgi prowadzą sądy wieczystoksięgowe. Założenie księgi i wpis do niej też kosztuje. Kupując mieszkanie czy dom, musisz wpisać w księdze wieczystej, że jesteś jego nowym właścicielem. Zapłacisz za to tzw. opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej. Jeśli mieszkanie (dom) nie ma księgi - trzeba dodatkowo zapłacić za jej założenie.
Założenie księgi to niewielki wydatek. Niezależnie od typu własności (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy tzw. pełna własność) opłata za założenie księgi wieczystej jest stała i wynosi (w momencie pisania tego artykułu) 60zł, pobierana niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Jeżeli chodzi o koszt wpisu do księgi wieczystej to od 2 marca 2006 r. (odkąd zaczęła obowiązywać nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. nr 167 z 2005 r.) koszt takiego wpisu uległ znacznej obniżce (nie jest już zależny od ceny transakcyjnej) a zatem:
a) za wpis do księgi wieczystej:
• w przypadku kupna nieruchomości opłata pobierana przy składaniu wniosku
  o wpis w księdze wieczystej do Działu II nowego właściciela lub użytkownika
  wieczystego nieruchomości wynosi 200 zł. Opłatę za wniosek o wykreślenie
  wpisu pobiera się w wysokości połowy opłaty pobranej od wniosku o wpis.
• w przypadkach dziedziczenia przez nowego właściciela lub wejścia
  w posiadanie nieruchomości np. po zniesieniu współwłasności opłata wynosi
  150 zł,
b) koszt wpisu hipoteki na rzecz banku udzielającego kredytu na zakup
    nieruchomości wynosi 200 zł niezależnie od wysokości kwoty jaka ma być
    zabezpieczona,
c) opłata za wykreślenie hipoteki wynosi 100 zł,
d) opłata stała do wniosku o zabezpieczenie praw i roszczeń wynosi 150 zł

Wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a ponadto wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej podlega opłacie kancelaryjnej - za każdą stronę wydanego dokumentu ok. 6zł netto.

Przepisy nie regulują, która strona transakcji ma wnosić powyższe opłaty, pozostawia decyzję stronom transakcji. W ostatnich latach księgi są sukcesywnie komputeryzowane.

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Elblągu posiada wdrożony system informatyczny Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej). System pozwala na elektroniczne wykonanie np. odpisu księgi Wieczystej, po wypełnieniu odpowiedniego formularza i dokonaniu opłaty.

do góry


PODATEK DOCHODOWY OD SPRZEDAŻY

Sprzedaż nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów będzie obciążona tym podatkiem, jeżeli:

 • Nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej,

 • Została dokonana przed upływem 5 lat od nabycia lub wybudowania nieruchomości, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Datą nabycia nieruchomości jest data podpisania aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, natomiast datą wybudowania jest dzień oddania budynku do użytkowania określony w decyzji, w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Od 01 stycznia 2007 roku zmieniły się diametralnie przepisy w zakresie wysokości opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Do końca grudnia 2006 roku podatek ten regulował art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Przepis ten stanowił że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat licząc od końca roku podatkowego w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie - podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10%uzyskanego przychodu (ceny uzyskanej za nieruchomość), płatnego w terminie 14 dni licząc od momentu sprzedaży (podpisania aktu notarialnego). Podatek ten płatny był bez uwzględnienia poniesionych kosztów, w tym kosztów nabycia nieruchomości. Był zatem należny również w przypadku sprzedaży ze stratą, np.: w 1990 r. osoba X kupiła działkę za 10.000zł a po roku sprzedała za 8.000 zł – od sprzedaży musiała zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10%x8.000 zł = 800zł. Przypomnijmy, że 10% podatku mogli nie płacić podatnicy sprzedający nieruchomości i prawa majątkowe, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożyli oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą w ciągu 2 lat w całości na cele mieszkaniowe, takie jak np. budowę, rozbudowę, modernizację własnego budynku mieszkalnego, nabycie lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie). Z podatku zwolnione też były osoby, które pieniądze ze sprzedaży mieszkania wydały na spłatę wcześniej zaciągniętego (nie wcześniej jednak niż 24 miesiące) kredytu bankowego.

Od 1 stycznia 2007 roku art. 28 ustawy o PIT został w całości uchylony i kwestie dotyczące wysokości stawki podatku i podstawy opodatkowania zostały zawarte w nowym artykule 30e cytowanej ustawy. Obecnie po zmianach prawnych podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych wynosi 19% uzyskanego dochodu i płatny jest w terminie złożenia zeznania podatkowego. Wspomnianym dochodem jest różnica między przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztami jego uzyskania. Przychodem ze sprzedaży są kwoty należne, a nie faktycznie otrzymane, a więc przychód powstaje z chwilą podpisania przez obie strony umowy sprzedaży, niezależnie od tego, kiedy nastąpiła zapłata. Jeżeli cena w akcie notarialnym odbiega od wartości rynkowej nieruchomości, przychód ustala urząd skarbowy. Wartość rynkową nieruchomości i praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie podobnymi nieruchomościami z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Organ podatkowy może wezwać do zmiany wartości transakcji tylko wtedy jeżeli cena transakcji wykazana w akcie notarialnym znacznie odbiega od ceny rynkowej. W przypadku niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn które uzasadniają podanie ceny znacznie niższej od wartości rynkowej, urząd skarbowy ustala wartość z uwzględnieniem opinii rzeczoznawców majątkowych. Do kosztów nabycia nieruchomości zalicza się udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c). Przykładem kosztów nabycia są m.in. udokumentowane fakturami: opłata notarialna, wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami. Nie zalicza się do nich natomiast, kosztów podatku od czynności cywilnoprawnych, które ponosi tylko kupujący. Jeżeli natomiast nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, za koszty uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d). Podstawowymi dowodami dokumentującymi poniesione nakłady są faktury VAT oraz dokumenty stwierdzające poniesienie nakładów administracyjnych. Do przychodu należy natomiast doliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane od zbywanej nieruchomości lub praw. Tak obliczony podatek – zgodnie z art. 30e – płatny jest w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości.

Pojawia się zatem pytanie czy można uniknąć płacenia tego podatku? Podobnie jak i w poprzednich regulacjach, tak i teraz ustawodawca przewidział sytuacje, dopuszczające zwolnienie podatnika z płacenia tego podatku.
Jedno z najważniejszych zwolnień dotyczy wydatkowania uzyskanych środków ze sprzedaży na nabycie w kraju innej nieruchomości, nie później niż w okresie 2 lat od daty sprzedaży. Jeśli zwolnienie przysługuje, to w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży nieruchomości, należy złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie, że spełnia się warunki do zwolnienia. Ponadto, zgodnie z artykułem 22 ust. 126 „zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych jest podatnik, który był zameldowany na pobyt stały w zbywanym budynku lub mieszkaniu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczony przed datą zbycia”. Należy mieć na uwadze, iż aby skorzystać z takiego zwolnienia podatkowego, trzeba złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie o wymaganym zameldowaniu w danej nieruchomości w terminie 14 dni od daty jej zbycia. Jeżeli przeoczymy to, 19% podatek od dochodu będziemy zmuszeni zapłacić. Co do powyższego 14-dniowego terminu na złożenie oświadczenia, mają zastosowanie uregulowania Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nimi, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (a zatem pierwszy dzień roboczy następujący po dniach wolnych od pracy). A więc jeżeli 14 dzień terminu złożenia oświadczenia przypada w sobotę lub niedzielę, przesuwa się on na poniedziałek. Warunki co do spełnienia ulgi meldunkowej są tylko z pozoru oczywiste i jasne. Po bliższym przyjrzeniu się przepisom mogą budzić one jednak spore wątpliwości. Przykładowo, jak ustalić moment, od którego należy liczyć 12-miesięczny okres meldunku potrzebny do zwolnienia z podatku? Niejasności w tym zakresie zostały wyjaśnione przez ministra finansów. Niestety, wybrał on najbardziej niekorzystną dla podatników interpretację przepisów. Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa finansów, okres ten można liczyć dopiero od dnia nabycia budynku albo lokalu mieszkalnego. Oznacza to, iż nie wlicza się do niego wcześniejszego zameldowania podatnika pod wskazanym adresem. Nowe przepisy w zakresie ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości nic nie wspominają o ilości posiadanych mieszkań lub budynków. Oznacza to, iż jedynym warunkiem koniecznym do zwolnienia z podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości jest zameldowanie się w niej na pobyt stały przez okres co najmniej 12 miesięcy, przy czym podatnik może posiadać na własność bądź być współwłaścicielem ich większej liczby. Pamiętać jednak należy o konieczności złożenia stosownego oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z tego podatku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego.

Omawiane nowe zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych wymienionych w artykule 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o PIT mają zastosowanie tylko do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych dopiero w 2007 roku. W obecnym bowiem okresie przejściowym ( do 2012 r. ) przy sprzedaży nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 2007 r. obowiązują również poprzednie przepisy podatkowe. Jeżeli zatem nabycie takie nastąpiło do końca 2006 roku, przy zbyciu stosuje się stare zasady, czyli przychód taki należy opodatkować 10% podatkiem. W sytuacji takiej będą jednak miały również zastosowanie stare ulgi w tym zakresie. A zatem podatnik taki może w terminie 14 dni od dnia zbycia złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w terminie dwóch lat przeznaczy na inne cele mieszkaniowe, przez co nie zapłaci podatku dochodowego od zbycia tej nieruchomości. Oczywiście, jeżeli złoży takie oświadczenie po czym z obowiązku przekazania tych pieniędzy na cele mieszkaniowe się nie wywiąże – będzie musiał zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Dla Państwa wygody zamieszczamy pomocne formularze do pobrania:

do góry


BIURA NIERUCHOMOŚCI

Coraz rzadziej zdarza się, aby można było kupić lub sprzedać nieruchomość bez udziału pośrednika. Zresztą transakcja z pomocą agenta z prawdziwego zdarzenia, z licencją - choć kosztuje - jest bezpieczniejsza i przebiega sprawniej. W wielu krajach prowizję pośrednicy pobierają tylko od sprzedającego i wynosi ona od 5 do 6 proc. wartości transakcji. W Polsce najczęściej prowizja wynosi ok 3 proc. (zasadą jest że prowizje pośredników są znacznie wyższe w dużych miastach jak np. Trójmieście, Warszawie, Wrocławiu Poznaniu czy Krakowie). Do prowizji pośrednika doliczyć trzeba 23 proc. VAT. Wysokość wynagrodzenia pośrednika, termin i sposób płatności muszą być określone w umowie pośrednictwa zawartej w formie pisemnej. Prze
ważnie 50% prowizji płatne jest w dniu zawarcia umowy przedwstępnej, a pozostała należność wymagalna jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości na kupującego. W przypadku transkacji z naszym Biurem możecie Państwo liczyć na korzystne rabaty i możliwość negocjowania poziomu prowizji.  

do góry


DODATKOWE MOŻLIWE OPŁATY

Wycena nieruchomości - (np. gdy jest to wymogiem uzyskania kredytu mieszkaniowego) - wartość rynkową nieruchomości określają upoważnieni do tego rzeczoznawcy majątkowi. Nie ma jednak cenników obejmujących usługi za wykonanie wyceny nieruchomości. W przypadku mieszkania koszt wyceny waha się miedzy 500 a 1700 zł. Wycena domu jednorodzinnego jest droższa niż mieszkania i może być nawet dwa razy droższa. Natomiast przy udzielaniu kredytu na zakup mieszkania/domu na rynku pierwotnym banki nie wymagają wyceny.

Wpisowe do spółdzielni - w przypadku zakupu mieszkania spółdzielczego uiszcza się opłatę za wpis w poczet członków spółdzielni, w wysokości zależnej od statutu spółdzielni. Wpisowe do spółdzielni, zawsze obciąża Kupującego.

Koszty remontu i prac wykończeniowych - można je oczywiście zminimalizować poprzez samodzielne wykonanie prac na których się dobrze znamy.

Podatek od nieruchomości, informacja do gminy - pamiętajmy o złożeniu informacji do gminy o zakupie domu, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność w terminie do 14 dni od dnia nabycia nieruchomości, zgodnie z ustawą z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

do góry

Wstecz

 
 

 

Polecane oferty
Dom bliźniak na Sprzedaż Elbląg, ul. Moniuszki
Powierzchnia: 98.78 m2
Cena: 799 000 PLN
Mieszkanie na Sprzedaż Elbląg, ul. Trybunalska
Powierzchnia: 40 m2
Cena: 259 000 PLN
Mieszkanie na Sprzedaż Elbląg, ul. 12-go Lutego
Powierzchnia: 71.2 m2
Cena: 390 000 PLN
Jesteś gościem: 20166781
Dom mieszkanie Elbląg
 ::  Copyright © 2015 Biuro posrednictwa nieruchomosci  
CENTRUM
, Elbląg  :: 
Strony partnerskie
  :: Wykonanie   MBS Systems, Powered by: GaleoGrupa.pl
  ::