Biuro Nieruchomości Centrum ... Twój wymarzony dom, mieszkanie, działka ...
Interaktywna mapa Elbląga:
Nieruchomości CENTRUM
ul. Giermków 4/2 Elbląg 82-300
biuro@centrum.elblag.pl
www.centrum.elblag.pl
tel: 055 236 23 10
godziny otwarcia biura:
pon-pt: 10 - 17
soboty: 10 - 13
Jesteśmy członkiem:
 
  Aktualności.

 

Jak zweryfikować pośrednika?

Zanim powierzymy obcej osobie swoją często życiową transakcję, obok kwestii wysokości prowizji, istnieje szereg bardzo ważnych spraw, o które koniecznie musimy ją zapytać.


Pytaj o spełnienie podstawowych obowiązków

  • Od 1 stycznia 2002 roku (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) na rynku pośrednictwa nieruchomości mogą pracować jedynie licencjonowani pośrednicy, a zatem tacy, którzy w wyniku odbytych praktyk i pozytywnie zaliczonych dwóch egzaminów (pisemny - testowy oraz ustny – obrona symulacji 3 różnych transakcji) zdobyli odpowiednie uprawnienia zawodowe. Posiadanie licencji zawodowej to zatem podstawowy obowiązek aby dany przedsiębiorca mógł używać tytuł „pośrednika w obrocie nieruchomościami” i aby mieć pewność że nie mamy do czynienia z oszustem. Choć spełnienie wymogu posiadania państwowej licencji wydaje się być prostym do zbadania i każdy klient dla swojego bezpieczeństwa powinien o to zawsze pytać, to jednak na rynku wciąż działają licznie „pseudo” pośrednicy. Z przeprowadzonej w drugiej połowie roku 2006 Inspekcji Handlowej spośród wybranych 118 skontrolowanych pośredników w obrocie nieruchomościami z obszaru całej Polski, aż siedem agencji (6% ogółu) nie posiadało licencji zawodowej. W wielu przypadkach stwierdzenie czy dane biuro posiada licencję wcale nie jest takie łatwe i oczywiste. Dzieje się tak, ponieważ prawo zezwala aby nielicencjonowani pracownicy biura dokonywali czynności pośrednictwa o ile będą podlegać osobistemu i bezpośredniemu nadzorowi ze strony licencjonowanego pośrednika. Inaczej mówiąc, jak wyjaśnia Janusz Schmidt (obecny wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości), jeżeli biuro prowadzi przedsiębiorca nie będący pośrednikiem to do czynności pośrednictwa (nadzorem nad nimi) musi zatrudnić licencjonowanego pośrednika. Biura z szarej strefy bez licencji, wykorzystują ten przepis powołując się, że mają prawo do wykonywania czynności pośrednictwa gdyż ich praca jest nadzorowana przez licencjonowanego pośrednika – w praktyce jednak ów nadzór ma jedynie symboliczny charakter a nadzorujący licencjonowany pośrednik jest przeważnie nieuchwytny w siedzibie biura (w niektórych skrajnych przypadkach nadzorujący pośrednik urzęduję w ogóle w innym mieście). Przykładowo, w trakcie ostatniej kontroli Inspekcji Handlowej, jedno z biur w Tarnowie tłumaczyło kontrolerom, że miało prawo zawierać umowy z klientami, gdyż podpisało z prezesem jednej z dużych sieci biur obrotu nieruchomości umowę franchisingu oraz zlecenie prowadzenia czynności w zakresie pośrednictwa. Agent z Tarnowa nie był w stanie udowodnić iż zamieszkały w innym mieście (Warszawie) prezes wykonuje rzeczywisty nadzór nad czynnościami pośrednictwa. Na domiar złego ten pseudo-pośrednik wbrew prawu zawierał tylko ustne umowy z klientami. Również w Elblągu (na początku roku 2007) wyszła na jaw sprawa jednego z biur (którego nazwy nie podajemy do publicznej wiadomości do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej powołaną przez Ministerstwo Budownictwa), które zasłaniając się pozornym nadzorem pośrednika wykonywało już od dłuższego czasu czynności pośrednictwa bez uprawnień. Oficjalny i aktualizowany wykaz wszystkich licencjonowanych pośredników wraz z numerami licencji można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Regulacji Rynku Nieruchomości Ministerstwa Budownictwa -> Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

  • Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (wymóg od dnia 1 stycznia 2001r.). W trakcie ostatniej Inspekcji Handlowej ze 118 agencji aż 13 skontrolowanych pośredników nie było ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej. Gdyby któryś z nich w złej wierze naraził klienta na straty materialne, nie byłoby z czego zasądzić odszkodowania.

  • Obowiązek zawarcia z klientem umowy pośrednictwa w formie pisemnej (wymóg od 1 stycznia 2001r.). Każda umowa pośrednictwa powinna koniecznie wskazywać imię i nazwisko a także numer licencji pośrednika odpowiedzialnego za realizację umowy. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, zawierają zapis stwierdzający że zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, należy konsumentowi przedstawić dokumenty potwierdzające wykonywanie działalności gospodarczej oraz dokument tożsamości. Jednak w takich przypadkach trudno jest sprawdzić autentyczność tych dokumentów, np. czy podany numer licencji jest autentyczny. Pośrednik zapraszając do swojego biura uwiarygodnia swoją działalność. Zawsze możemy sprawdzić w ewidencji działalności gospodarczej, czy Krajowym rejestrze sądowym, lub lokalnym stowarzyszeniu pośredników czy podawane dane są autentyczne. Umowę pośrednictwa, tak jak każdą inną, trzeba uważnie przeczytać. W tym miejscu chcielibyśmy zachęcić wszystkich potencjalnych Klientów biura nieruchomości CENTRUM, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do znaczenia poszczególnych zapisów umowy bez wahania prosiły o wyjaśnienia pracowników naszego biura. Jest to Państwa prawo a nasz obowiązek.

  • Wymóg zgłoszenia bazy danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 30 września 1999r.).


Staż firmy i jej reputacja


Mimo wspomnianych kontroli wciąż istnieje znaczna liczba biur działających w szarej strefie liczących na szybki zysk. Szybki - ponieważ pseudo pośrednik nie ponosi kosztów uzyskania trudnej licencji, kosztów rocznych składek OC, miesięcznych składek członkowskich w stowarzyszeniach pośredników, kosztów obowiązkowych corocznych szkoleń i seminariów, czy wreszcie kosztów wypracowania firmie solidnej marki i reputacji. Niechęć przedsiębiorcy do wylegitymowania się wymaganymi dokumentami, nie podawanie numeru licencji zawodowej, numerów NIP, REGON itp. może nas tylko utwierdzić w przekonaniu, że mamy do czynienia z oszustem. Z drugiej strony jeżeli firma jest znana, działa nieprzerwanie od wielu lat na lokalnym rynku i ma szerokie grono klientów to z pewnością mamy do czynienia z pośrednikiem godnym zaufania.


Pytaj o przynależność do organizacji, stowarzyszenia pośredników

Przynależność do organizacji zawodowej nie jest obowiązkowa, ale ten, kto decyduje się na taką współpracę, udowadnia że chce działać w grupie i nie boi się poddać weryfikacji ze strony środowiska. Członkowstwo w organizacji wymusza na zrzeszonym biurze przestrzeganie procedur i regulaminów, które lepiej chronią interesy klientów. Organizacje zawodowe regularnie organizują dla swoich członków różnego typu szkolenia, seminaria, konferencje. Działanie w grupie to także wymiana idei, szybsze reagowanie na zmiany w prawie i zmieniające się trendy na rynku, szybsze wdrażanie nowych standardów obsługi klienta i nowych narzędzi i wreszcie możliwość wpływania na przyszły kształt rynku nieruchomości. Przynależność do organizacji jest też istotna w przypadku, kiedy dochodzi do sporów między klientami a pośrednikiem. Stowarzyszenie jest bowiem w stanie wyciągnąć konsekwencje w stosunku do niewłaściwie działającego pośrednika, o ile, należy do organizacji zawodowej. Z punktu widzenia klienta bardzo dużą rolę odgrywa wymiana ofert między członkami danej organizacji. Te właśnie „otwarcie” się na wymianę ofert z pozostałymi biurami (a nie chowanie swoich ofert „do szuflady” w nadziei na znalezienie samemu obu stron transakcji) stanowi przełom w szybkości finalizowania transakcji i tym samym jakości obsługi klienta.
W Polsce istnieje szereg organizacji związanych z rynkiem nieruchomości o zróżnicowanym zasięgu działania. Najważniejszą jest Polska Federacja Rynku Nieruchomości, która ma charakter ogólnopolski. Na poziomie regionalnym funkcjonują stowarzyszenia, np. Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej itp. Dla elbląskich pośredników największe znaczenie ma Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (w skrócie SPPON) oraz Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (w skrócie WAMASPON).
Również na szczeblu lokalnym istnieją mniejsze organizacje, czego przykładem jest Elbląska Korporacja Nieruchomości, która jest jedyną tego typu organizacją w Elblągu. EKN zrzesza największe i najstarsze biura nieruchomości w Elblągu a zrzeszone biura nieruchomości zdecydowały się wymieniać między sobą oferty na wyłączność.
Aby zweryfikować przynależność pośrednika do jednego z organizacji pośredników w obrocie nieruchomościami można się zawsze z danym stowarzyszeniem skontaktować lub sprawdzić na stronie www stowarzyszenia.


Pewnym wskaźnikiem jakości usług jest też podpisanie przez agencję Karty Praw Klienta

Karta Praw Klienta została przygotowana i wprowadzona w listopadzie 2006 przez PFRN. Zapisy karty dobrze oceniła inspekcja handlowa.


Pytaj o uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach zawodowych

Zarówno regionalne stowarzyszenia pośredników jak i niezależne organizacje i instytucje organizują liczne szkolenia i seminaria podnoszące kwalifikacje pośredników. W świetle częstych zmian w polskim prawie znajomość aktualnych przepisów jest bardzo ważna. Odbyte szkolenia świadczą także, że firma poważnie i profesjonalnie traktuje wykonywaną działalność.


Pytaj o udział
w ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym programie wymiany ofert

Idea wymiany ofert wyrosła z potrzeby usprawnienia procesu finalizacji transakcji zleconych biurom na zasadzie wyłączności. Wymiana ofert odbywa się w ramach sieci profesjonalnych biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które współpracują ze sobą przy sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości. Przykładem takiej wymiany są regionalne systemy wymiany ofert, tzw. systemy MLS. Współpraca odbywa się na ściśle określonych zasadach opracowanych przez daną organizację pośredników, które narzucają uczestniczącym pośrednikom większy rygor działania jednocześnie dając zaawansowane narzędzia umożliwiające szybsze zawarcie transakcji oraz dostęp do dodatkowych informacji o rynku normalnie niedostępnych dla pośredników.
Na obszarze Elbląga i okolic obecnie jedyną tego typu inicjatywą wykazały się biura zrzeszone w Elbląskiej Korporacji Nieruchomości, które zdecydowały się na wymianę między sobą wszystkich ofert na wyłączność.


Faktura po finalizacji transakcji

Pośrednik po zakończeniu czynności pośrednictwa, po osiągnięciu skutku do którego zobowiązał się w umowie o pośrednictwo, jest zobowiązany wystawić fakturę za usługę pośrednictwa; rezygnacja przez zamawiającego z otrzymania faktury powoduje brak odpowiedzialności cywilnej ze strony pośrednika. Zamawiający we własnym interesie powinien zatem żądać wydania faktury, a pośrednik który godzi się na sugestie nie wystawiania rachunku łamie prawo pozbawiając równocześnie zmawiającego ochrony prawnej.


Pracuj z najlepszymi. Kiedy chodzi o transakcje nieruchomości, każdy błąd może słono kosztować!
 

 

Wstecz


 

 

Polecane oferty
Mieszkanie na Sprzedaż Elbląg, ul. Robotnicza
Powierzchnia: 34.58 m2
Cena: 130 000 PLN
Dom wolno stojący na Sprzedaż Myślice, ul. Myślice
Powierzchnia: 3901 m2
Cena: 215 000 PLN
Mieszkanie na Sprzedaż Elbląg, ul. Szarych Szeregów
Powierzchnia: 75.4 m2
Cena: 169 000 PLN
Działka usługowa na Sprzedaż Bogaczewo, ul. Bogaczewo
Powierzchnia: 5774 m2
Cena: 170 000 PLN
Dom na Sprzedaż Jelonki, ul. Jelonki
Powierzchnia: 250 m2
Cena: 150 000 PLN
Dom na Sprzedaż Jegłownik, ul. Krótka
Powierzchnia: 140 m2
Cena: 680 000 PLN
Mieszkanie na Sprzedaż Elbląg, ul. Traugutta
Powierzchnia: 74.8 m2
Cena: 209 000 PLN
Lokal handlowy, sklep na Wynajem Elbląg, ul. Wieżowa
Powierzchnia: 93 m2
Cena: 1 800 PLN
Dom wolno stojący na Sprzedaż Jantar, ul. Gdańska
Powierzchnia: 150 m2
Cena: 870 000 PLN
Jesteś gościem: 4732217
Dom mieszkanie Elbląg
 ::  Copyright © 2015 Biuro posrednictwa nieruchomosci  
CENTRUM
, Elbląg  :: 
Strony partnerskie
  :: Wykonanie   MBS Systems, Powered by: GaleoGrupa.pl
  ::